ŞİMDİ ÜYE OL, 150 TL KARŞILIĞINDA LUNA PUAN KAZAN!
 • 0
 • 0,00 TL

Gizlilik Sözleşmesi

G İ Z L İ L İ K   S Ö Z L E Ş M E S İ

 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

Bir tarafta “Girne Mah. Girne Cad. No: 117-121 Omega Deniz Plaza D.17 34852 Maltepe /İstanbul” adresinde mukim LUNA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan Sonra “SATICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “.............” adresinde mukim .......... (Bundan Sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda mutabık kalınan şartlar dahilinde “SÖZLEŞME” akdedilmiştir. Sözleşmenin tarafları birlikte "TARAFLAR", ayrı ayrı "TARAF" olarak adlandırılacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

Sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’nın www.lunaikinciel.com adlı web sitesinde satın alacağı ürünler/hizmetler çerçevesinde ALICI’ya açıklanacak yazılı, görsel ve/veya sözlü çeşitli bilgi ve belgelerin, ALICI tarafından bir şekilde öğrenilen veya kendisine iletilen SATICI’ya ait bilgi ve belgelerin gizli bilgi olarak addedilmesine ve SATICI’ya ait söz konusu gizli bilgilerin kullanımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ALICI ile paylaşılacak her türlü sözlü, yazılı vb. bilgilerin “Gizli Bilgi” olarak addedilmesi ve korunması ile tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri kapsamaktadır.

 

 1. GİZLİ BİLGİ

 

  1. Gizli Bilgi’nin Tanımı ve Kapsamı

 

TARAFLAR, aralarındaki ilişki kapsamında, diğer taraf ile yaptıkları her türlü görüşme, fikir teatisi, ürün ve hizmet tanıtımı, ön çalışma, proje çalışması ve iş görüşmeleri dahil olmak üzere aralarındaki ticari ilişki sırasında öğreneceği veya herhangi bir şekilde kendisine iletilen SATICI’ya ait her türlü bilgi, ticari sır ve belgelerinin tasarımları, özellikleri, SATICI’ya ait her türlü elektronik ve elektronik olmayan cihaz ve ürün, video, fotoğraf, dijital veya kağıt üzerindeki her türlü resim, görüntü, grafik, tasarım ve sair tüm resim ve şekiller, müşteri listeleri, patent, telif hakkı, marka, finansal bilgi, know-how, fiyatlama, hizmet ve teknik kayıtları, müşterilerinin veya tedarikçilerinin detayları, çalıştırdığı kişilere ilişkin bilgi, mevcut veya planlanan ürünler, iş yapış modeli, script metinleri, bilgisayar programları, kaynak kodları, gömülü yazılım, rapor, yöntem, çizim, ürün reçetesi, uygulamalar, kurum içinde görülen her durum ve bunların her türlü kopyaları, bir taraf tarafından diğer taraf için hazırlanan ya/ya da yazılan her türlü yazılım, özel data ve programlar ile ALICI’ya açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı ve sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler ve konuşma bilgileri, tarafların ortak oldukları şirketlere yahut tarafların ortaklarına veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak sahibi bulundukları şirketlere ait ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik, müşteri ve konuşma bilgileri, vs. bilgilerin iş bu Sözleşme kapsamında gizli bilgi (bundan sonra kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır) olarak addedileceğini kabul ve beyan eder. Gizli Bilgiler, yazılı olarak gizli oldukları belirtilmese dahi Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir.

  1. Gizli Bilginin ALICI Tarafından Korunması

 

ALICI kendisine açıklanan bu gizli bilgiyi;

 1. a)Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
 2. b)Herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
 3. c)Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,
 4. d)Gizli bilgileri kopyalamamayı veya sair şekilde çoğaltmamayı,
 5. e)ALICI’nın fikri mülkiyet haklarına özen göstermeyi ve bu konuda azami özen göstereceğini,
 6. f)Bilgi Güvenliği kapsamında diğer tarafın iç kural, politika prosedürlerine uyacağını,
 7. g)Edindiği bilgileri hiçbir şekilde diğer taraf ile rekabet içinde olan tedarikçi şirketlere, iştiraklerine, iş ortaklarına ve çözüm ortaklarına aktarmamayı, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını diğer tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak ALICI’nın bu özen yükümlülüğü, makul bir seviyenin altında olamaz. ALICI, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir, ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarır ve bu yükümlülüklere uymalarını sağlar. Aksi halde, aykırı davranışı yapan kişi ile müşterek ve müteselsil sorumlu olacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Alınması Gereken Önlemler

 

Kanunen herhangi bir kurum tarafından ALICI’dan iş bu sözleşme ile ilgili herhangi bir gizli bilginin ifşası istenildiği durumlarda ALICI ifşanın istenildiği kurum tarafından gönderilen yazıyı SATICI’ya derhal ve yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI, sorumlu olduğu kişilerce SATICI’ya ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak SATICI’ya durumu bildirmekle yükümlüdür.

 

ALICI, gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklarsa, SATICI, bu bildirim üzerine masrafları ALICI’ya ait olmak kaydıyla, tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini, (cezai şart talep ve tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla) ALICI’dan talep etme hakkına sahiptir.

 

  1. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

ALICI, Gizli bilgiler içeren her türlü materyali, SATICI ile arasındaki ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde her hangi bir ihtara gerek kalmaksızın derhal bu bilgi ve materyalleri SATICI’ya iade edecek ve bu bilgilerin tümünün iade edildiği ve herhangi bir fotokopi, suret, kopya vs kalmadığına dair yazılı güvence verecektir.

 

  1. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

 

ALICI, SATICI’nın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla kullanamaz, dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

 

 1. TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART

 

ALICI kendisinin, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin iş bu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğacak zararlardan doğrudan sorumlu olacağını, her türlü maddi ve manevi tazminat talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, doğacak zarardan bağımsız olarak, SATICI’ya cezai şart olarak ayrıca .............-TL/USD/EURO ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÜRE VE FESİH

 

İş bu sözleşme, taraflar arasındaki ticari ve her türlü çalışmalar devam ettiği sürece ve taraflar arasında faaliyet alanları çerçevesinde ayrıca sözleşme/sözleşmeler akdedildiği takdirde bunlar devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve işbu sözleşmenin feshi, diğer sözleşme/sözleşmelerin feshine ilişkin hükümlere kendiliğinden tabi olacaktır. Ancak iş bu sözleşmenin herhangi bir nedenle herhangi bir tarihte sona ermesi halinde dahi, yürürlükte kaldığı dönem içinde açıklanan ve edinilen Bilgi/Bilgiler taraflarca süresiz olarak gizli tutulacak, hiçbir şekilde işbu sözleşmede belirtilenler dışında üçüncü kişilere aktarılmayacak, sözleşme sona erse veya fesh edilse dahi, sözleşmede öngörülen yükümlülükler süresiz olarak devam edecektir.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

  1. Taraflar, kendisine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidir.
  2. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak ve yükümlülük tamamen ya da kısmen devredilemez.
  3. İş bu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez. İş bu sözleşme ve hükümleri ancak yazılı olarak ve her iki tarafın mutabakatı ile değiştirilebilir.
  4. Taraflar, yukarıda 1. maddede belirtilen adreslerin kanunu tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği değişiklik tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde karşı tarafa yazılı olarak (noter veya iadeli taahhütlü mektup ile) bildirmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların Tebligat Kanunu hükümlerince geçerli olacağı konusunda mutabıktırlar.
  5. Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.
 1. YÜRÜRLÜK

 

İşbu 7 (yedi) maddeden ibaret “Sözleşme”, “SATICI” ve “ALICI” arasında mutabık kalınan şart ve koşullar dairesince oluşan mutabakat nihayetinde ve tarafların serbest iradeleri ile [TARIH] tarihinde 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilerek, yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI

ALICI